قوانین و مقررات
آئین نامه اجرایی بند الف ماده 26
آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون مناقصه
آئین نامه اجرایی بند ه ماده 29 قانون مناقصه
آئین نامه اجرایی قانون اساسنامه هئیت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
آئین نامه نامه معاملات دولتی آخرین
آئین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات
اصلاح آئین نامه اجرایی بند الف ماده 26
اصلاح آئین نامه اجرایی بند ح ماده 12
تصویب نامه هیأت وزیران حد نصاب معاملات 95
دستورالعمل تعیین دامنه 94
دستور العمل تعیین دامنه 91
قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصه
قانون برگزاری مناقصات
موارد مرتبط با مناقصه


ضوابط اجرایی بودجه 1394

تصویب نامه هیات وزیران ضریب حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری صفحه یک اینجا کلیک کنید  و صفحه دو اینجا کلیک کنید

قانون بودجه سال 1394

آئین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی صفحه یک

آئین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی صفحه دو

آئین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی صفحه سه


مصادیق مصرف اعتبارات موضوع ماده 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه 1393 

آیین نامه اجرایی بند (س )تبصره 3 قانون بودجه 93

تصویب نامه هیئت دولت در خصوص پرداخت عیدی به کارکنان دولت صفحه یک 

تصویب نامه هیئت دولت در خصوص پرداخت عیدی به کارکنان دولت صفحه دو

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^