پیوندها

درآمدها
درآمدها
عنوان کامل فرآیند
 
درآمد- درخواست شماره بستانکاری و مانده موجودی
موضوع فرآیند
 
اعلام شماره بستانکاری و تایید درآمدهای واریزی به حسابهای خزانه به همراه مانده موجودی
عنوان مرجع صادر کننده معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو درآمد خانه های سازمانی (خانم سمانه حسینی)  داخلی 298   تلفن:9-32400140
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده ----
فرم های مورد نیاز فرم درخواست گواهی در آمد خانه های سازمانی
مدارک و مستندات مورد نیاز ----
فلوچارت خدمت ارائه شده دارد
میانگین زمان انجام خدمت در فلوچارت خدمت درج گردیده است
 
عنوان کامل فرآیند درآمد- درخواست وجه از محل درآمد خانه های سازمانی  و شرکتهای دولتی
موضوع فرآیند پرداخت وجه وصولی از محل درآمد دستگاههای متولی
عنوان مرجع صادر کننده معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو درآمدخانه های سازمانی و شرکتها (خانم سمانه حسینی)   داخلی 298  تلفن:9-32400140                       
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده ----
فرم های مورد نیاز فرم جدید درخواست وجه از محل درآمد  شرکتهای دولتی
مدارک و مستندات مورد نیاز درخواست وجه مربوطه
فلوچارت خدمت ارائه شده دارد
میانگین زمان انجام خدمت در فلوچارت خدمت درج گردیده است
 
عنوان کامل فرآیند درآمد- درخواست وجه درآمد اختصاصی
موضوع فرآیند پرداخت وجه وصولی از محل درآمد اختصاصی به دستگاههای اجرایی در حد اعتبار مصوب آن دستگاه
عنوان مرجع صادر کننده معاونت نظارت مالی و  رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو درآمد اختصاصی( خانم سمانه حسینی) داخلی 298    تلفن:9-32400140                    
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده ----
فرم های مورد نیاز فرم جدید درخواست وجه درآمد اختصاصی- راهنما درامد اختصاصی
مدارک و مستندات مورد نیاز ----
فلوچارت خدمت ارائه شده دارد
میانگین زمان انجام خدمت در فلوچارت خدمت درج گردیده است
 
عنوان کامل فرآیند درآمد- گواهی درآمد عمومی و اختصاصی
موضوع فرآیند اعلام شماره بستانکاری و تایید درآمدهای واریزی به حسابهای خزانه معین استان
عنوان مرجع صادر کننده معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه


نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو درآمد عمومی(آقای محمد امین مردانی) داخلی 234    تلفن:9-32400140                      
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده ----
فرم های مورد نیاز فرم درخواست گواهی در آمد عمومی- فرم درخواست گواهی درآمد اختصاصی - فرمهای وجوه نامشخص- چک های بین راهی-اشتباه واریزی- راهنمای درآمد عمومی- گزارش عملکرد منابع عمومی دستگاههای اجرایی استان
مدارک و مستندات مورد نیاز ----
فلوچارت خدمت ارائه شده دارد
میانگین زمان انجام خدمت در فلوچارت خدمت درج گردیده است
 
عنوان کامل فرآیند درآمد-  تاییدیه خلاصه وجوه دریافتی از محل درآمد های اختصاصی
موضوع فرآیند صدور تاییدیه خلاصه وجوه دریافتی از محل درآمد های اختصاصی به دستگاههای متولی
عنوان مرجع صادر کننده معاونت نظارت مالی و  رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو درآمد اختصاصی (خانم سمانه حسینی ) داخلی 298 تلفن:9-32400140                    
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده ----
فرم های مورد نیاز دارد
مدارک و مستندات مورد نیاز ----
فلوچارت خدمت ارائه شده ندارد
میانگین زمان انجام خدمت یک روز


 
^