درآمدها
 
عنوان کامل فرآیند
 

صدور تائیدیه درآمد خانه های سازمانی، درآمد اختصاصی، چک های بین راهی، وجوه نامشخص و تائیدیه خلاصه وجوه دریافتی از محل درآمدهای اختصاصی

موضوع فرآیند
 
اعلام شماره بستانکاری و تایید درآمدهای واریزی به حسابهای خزانه به همراه مانده موجودی
عنوان مرجع صادر کننده معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو درآمد خانه های سازمانی (خانم سمانه حسینی)  داخلی 298   تلفن:9-32400140
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده ----
فرم های مورد نیاز فرم تائیدیه درآمد خانه های سازمانی- فرم تائیدیه درآمد اختصاصی- فرم تائیدیه چک های بین راهی- فرم تائیدیه وجوه نامشخص و فرم تائیدیه خلاصه وجوه دریافتی از محل درآمد اختصاصی
مدارک و مستندات مورد نیاز ----
فلوچارت خدمت ارائه شده دارد
میانگین زمان انجام خدمت در فلوچارت خدمت درج گردیده است
 
عنوان کامل فرآیند  درخواست وجه از محل درآمد خانه های سازمانی، شرکتهای دولتی، درآمد اختصاصی، چک های بین راهی، وجوه نامشخص و اشتباه واریزی
موضوع فرآیند پرداخت وجه وصولی از محل درآمد دستگاههای متولی
عنوان مرجع صادر کننده معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو درآمدخانه های سازمانی و شرکتها (خانم سمانه حسینی)   داخلی 298  تلفن:9-32400140                       
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده ----
فرم های مورد نیاز فرم درخواست وجه درآمد خانه های سازمانی، درآمد شرکتهای دولتی، درآمد اختصاصی ، چک های بین راهی و وجوه نامشخص
فرم اشتباه واریزی
مدارک و مستندات مورد نیاز درخواست وجه مربوطه
فلوچارت خدمت ارائه شده دارد
میانگین زمان انجام خدمت در فلوچارت خدمت درج گردیده است
 
عنوان کامل فرآیند صدور تائیدیه درآمد عمومی ( فرم 6 )
موضوع فرآیند تایید درآمدهای واریزی به حسابهای خزانه معین استان
عنوان مرجع صادر کننده معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه


نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو درآمد عمومی(معصومه زارع مقدم) داخلی 237   تلفن:9-32400140                      
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده ----
فرم های مورد نیاز فرم درخواست گواهی در آمد عمومی- فرم اشتباه واریزی- راهنمای درآمد عمومی- گزارش عملکرد منابع عمومی دستگاههای اجرایی استان
مدارک و مستندات مورد نیاز ----
فلوچارت خدمت ارائه شده دارد
میانگین زمان انجام خدمت در فلوچارت خدمت درج گردیده است
 


 
^