اهداف و وظایف سازمان امور اقتصادی و دارائی و اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی


الف- امور اقتصادی و سرمایه گذاری

-بررسی و مطالعه اوضاع و ویژگیهای اقتصادی و فعالیتهای تولیدی بخشهای مختلف اقتصادی اعم از بخش دولتی و خصوصی.
-بررسی و مطالعه انواع در آمدها و هزینه های عمومی و سیستم مالیاتی همچنین

-بررسی اثرات و نتایج سرمایه گذاریهایی که در استان صورت می گیرد .
-بررسی جنبه های اقتصادی مالیتهای و ارائه پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش انواع مالیتها در استان بر حسب اوضاع اقتصادی کشور.
-انجام بررسیهای اقتصادی همه جانبه در زمینه امکانات سرمایه گذاری در رشته ها مختلف در سطح استان و ارسال گزارش به مقامات مسئول در مرکز


ب- امور مالیاتی
-شناسائی منابع در امد استان و تشخیص و وصول مالیتهای مستقیم و غیر مستقیم با توجه به قوانین و مقررات مالیاتی .
-اتخاذ روشهای مناسب به منظور ایجاد هماهنگی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مالی و اداری در واحدهای تابعه .


ج – امور هزینه
-اجرای کامل قانون محاسبات عمومی از لحاظ وصول در آمدها و انتقال آنها به حساب مربوطه در خزانه و واریز پیش پرداختها و نگاهداری حساب اموال و اجرای قرار های صادره از دیوان محاسبات ورفع نقض از اسناد و حساب های واخواهی شده در تنظیم حسابهای مربوطه و ارسال به مرکز .
-انتقال وجه لازم به حساب دستگاهها دولتی برای پرداخت هزینه های جاری ادارات و طرحها عمرانی براساس بودجه مصوب و اعتبارات تخصیص یافته


د- امور اداری
-صدوراحکام نقل و انتقالات و انتصابات و مزایا در حوزه استان در حدود اختیارات و برابر با قوانین و مقررات و دستور العمل ها .
-اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و اصلاحات بعدی با رعایت مقررات.

^