پیوندها

اهداف و وظایف سازمان امور اقتصادی و دارائی و اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی

الف- امور اقتصادي و سرمايه گذاري
-بررسي و مطالعه اوضاع و ويژگيهاي اقتصادي و فعاليتهاي توليدي بخشهاي مختلف اقتصادي اعم از بخش دولتي و خصوصي.
-بررسي و مطالعه انواع در آمدها و هزينه هاي عمومي و سيستم مالياتي همچنين

-بررسي اثرات و نتايج سرمايه گذاريهايي كه در استان صورت مي گيرد .
-بررسي جنبه هاي اقتصادي ماليتهاي و ارائه پيشنهاد در مورد افزايش يا كاهش انواع ماليتها در استان بر حسب اوضاع اقتصادي كشور.
-انجام بررسيهاي اقتصادي همه جانبه در زمينه امكانات سرمايه گذاري در رشته ها مختلف در سطح استان و ارسال گزارش به مقامات مسئول در مركز


ب- امور مالياتي
-شناسائي منابع در امد استان و تشخيص و وصول ماليتهاي مستقيم و غير مستقيم با توجه به قوانين و مقررات مالياتي .
-اتخاذ روشهاي مناسب به منظور ايجاد هماهنگي و اجراي دقيق قوانين و مقررات مالي و اداري در واحدهاي تابعه .


ج – امور هزينه
-اجراي كامل قانون محاسبات عمومي از لحاظ وصول در آمدها و انتقال آنها به حساب مربوطه در خزانه و واريز پيش پرداختها و نگاهداري حساب اموال و اجراي قرار هاي صادره از ديوان محاسبات ورفع نقض از اسناد و حساب هاي واخواهي شده در تنظيم حسابهاي مربوطه و ارسال به مركز .
-انتقال وجه لازم به حساب دستگاهها دولتي براي پرداخت هزينه هاي جاري ادارات و طرحها عمراني براساس بودجه مصوب و اعتبارات تخصيص يافته


د- امور اداري
-صدوراحكام نقل و انتقالات و انتصابات و مزايا در حوزه استان در حدود اختيارات و برابر با قوانين و مقررات و دستور العمل ها .
-اجراي طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل و اصلاحات بعدي با رعايت مقررات.

^