برای ارسال پیام به سیستم پیام گیر مدیر کل اداره کل  امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی باید بخشهای نام و نام خانوادگی و شماره تماس فرم الکترونیکی را تکمیل نموده و در بخش شرح پیام نیز نسبت به بیان کامل و دقیق مشکل و یا موضوع مورد نظر اقدام نمایید . 

با تشکر

روابط عمومی  اداره کل

    

 * نام
* نام خانوادگى
* شماره تماس
* نشاني پست الكترونيكي
* موضوع پيام
* شرح پيام
 
امتیاز دهی
 
 

^