پیوندها

پاسخگویی به نامه ها و استعلامات
پاسخگویی به نامه ها و استعلامات

عنوان کامل فرآیند

فرآیند پاسخگویی به نامه ها و استعلامات و سوالات مطرح شده از سوی ذیحسابان

موضوع فرآیند

پاسخگویی به نامه ها و استعلامات و سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی ذیحسابان در خصوص قوانین و مقررات

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان- گروه نظارت مالی

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

گروه نظارت مالی خزانه معین استان-32400153

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

ندارد

مدارک و مستندات مورد نیاز

درخواست کتبی همراه با ذکر موارد ابهام

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

بيشتر
^