گزارش ماده 91 قانون محاسیات عمومی کشور
عنوان کامل فرآیند رسیدگی به گزارش ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور
شرح خدمت اداره نظارت مالی در اجرای ماده 91 قانون محاسبات کشور و تفاهم نامه مشترک نحوه اجرای ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور ، قسمت سوم فرمهای پیوست دستورالعمل و مستندات مربوطه را که توسط ذیحساب ارسال گردیده است بررسی و نتیجه را به اداره کل نظارت بر ذیحسابیها ارسال می نماید .   
عنوان مرجع صادر کننده معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان- اداره نظارت مالی
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو آقای صمدزاده : 6- 32400140  داخلی 295
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده  
فرم های مورد نیاز فرم ماده 91
مدارک و مستندات مورد نیاز 1-قسمت اول ، دوم و سوم فرم پیوست تفاهم نامه
2- مستندات مربوط به اسنادی که توسط ذیحساب ماده 91 گردیده است .
فلوچارت خدمت ارائه شده دارد
میانگین زمان انجام خدمت 30 روز
قوانین و مقررات مورد عمل ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور و تفاهم نامه مشترک فی ما بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور ابلاغی طی  بخشنامه شماره 26888/53 مورخ 20/2/1395 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور ابلاغ گردیده است .
بيشتر
^