پیوندها

تحویل و تحول ذیحسابان
تحویل و تحول ذیحسابان

عنوان کامل فرآیند

فرآیند تحویل و تحول ذیحسابان استان

موضوع فرآیند

ثبت صورتمجلس تحویل و تحول ذیحسابان و تحویل سوابق ذیحسابی به ذیحساب جدید

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان- گروه نظارت مالی

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

سرکار خانم آتش پنجه - 32400153

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

1- فایل تحویل و تحول

 2-  فرمهای تحویل و تحول :
شماره یک- شماره دو- شماره سه- شماره چهار

مدارک و مستندات مورد نیاز

لوح فشره نرم افزار تحویل و تحول – اصل صورتمجلس تحویل و تحول- تراز اعتبارات همراه با مستندات مربوطه

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

بيشتر
^