پیوندها

تحویل و تحول ذیحسابان
تحویل و تحول ذیحسابان
عنوان کامل فرآیند نظارت مالی بر عملکرد ذیحسابان از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاههای اجرایی
شرح خدمت در راستای اجرای ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور که اعمال نظارت مالی بر مخارج دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق با پرداختها با مقررات مربوط به هر نوع خرج را به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته است و همچنین ماده 31 قانون مذکور این اداره کل پیشنهاد انتصاب و یا جابجایی ذیحسابان را به همراه مدارک لازم به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می نماید. وزارت متبوع پس از بررسی های لازم نسبت به صدور حکم انتصاب آنان اقدام نموده و پس از دریافت حکم توسط این اداره کل نسبت به معارفه ذیحسابان اقدام و در اجرای ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن، صورتمجلس تحویل و تحول ذیحسابان دستگاههای اجرایی و اصل مدارک مربوط مورد بررسی قرار می گیرد و پس از رفع نقص در نرم افزار مربوط بارگذاری می گردد .
عنوان مرجع صادر کننده معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان – اداره نظارت مالی
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو آقای صمدزاده : 6- 32400140  داخلی 295
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده  
فرم های مورد نیاز 1-فایل تحویل و تحول
2-فرمهای تحویل و تحول سوابق ذیحسابی
شماره 1 شماره 2 شماره 3 شماره 4
مدارک و مستندات مورد نیاز الف– مدارک لازم برای انتصاب و جابجایی ذیحسابان:
1- نامه پیشنهاد انتصاب و جابجایی 2- تائیدیه حراست
ب- مدارک لازم برای تحویل و تحول : 1- اصل صورتمجلس تحویل و تحول با امضاء ذیحساب قدیم و جدید 2- چهار برگ فرم مربوط به تحویل تحول فرم های شماره یک تا چهار با امضاء های مجاز
تراز آزمایشی 4-صورتحسابهای بانکی و صورت مغایرت ها حسب مورد
لوح فشرده نرم افزار تحویل و تحول- صورتمجلس تحویل و تحول به همراه مستندات مربوطه – ترازکل، معین و تفضیلی
فلوچارت خدمت ارائه شده دارد
میانگین زمان انجام خدمت 40 روز با احتساب مهلت یک ماهه در قانون جهت ارسال صورتمجلس تحویل و تحول
قوانین و مقررات مورد عمل ماده های 90، 31 و 97 قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن و دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران
بيشتر
^