پیوندها

تقسیط بدهی بدهکاران
تقسیط بدهی

عنوان کامل فرآیند

فرآیند تقسیط بدهی بدهکاران به دستگاههای دولتی

موضوع فرآیند

مهلت دادن بیش از 3 ماه به بدهکاران دستگاههای اجرایی

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان- گروه نظارت مالی

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

آقای صمدزاده- 32400153

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

ندارد

مدارک و مستندات مورد نیاز

درخواست کتبی بالاترین مقام دستگاه اجرایی

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

بيشتر
^