پیوندها

تقسیط بدهی بدهکاران
تقسیط بدهی
عنوان کامل فرآیند بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاههای اجرایی
شرح خدمت در راستای اجرای ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور در این خدمت بررسی و اعلام موافقت و یا عدم موافقت با پیشنهاد تقسیط بدهی و یا دادن مهلت بابت بدهی اشخاص به دستگاههای اجرایی صورت می پذیرد. در این راستا پس از دریافت پیشنهاد بررسی درخواست مربوطه از لحاظ دارا بودن شرایط عمومی  از جمله ارائه پیشنهاد توسط مقام مجاز، ارائه اطلاعات لازم از جمله مشخصات بدهکار، نوع بدهی، مبلغ و تعداد اقساط پیشنهادی صورت می گیرد و نهایتاً بررسی مقررات قانونی که منجر به صدور موافقت یا عدم موافقت با پیشنهاد ارائه شده می گردد.
عنوان مرجع صادر کننده معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان – اداره نظارت مالی
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو آقای صمدزاده : 6- 32400140  داخلی 295
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده  
فرم های مورد نیاز ندارد
مدارک و مستندات مورد نیاز 1- پیشنهاد تقسیط بدهی از بالاترین مقام  2- سوابق و مستندات موضوع حسب مورد
فلوچارت خدمت ارائه شده دارد
میانگین زمان انجام خدمت 5 روز کاری
قوانین و مقررات مورد عمل 1- ماده 47 قانون محاسبات عمومی  2- آیین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی بدهی موضوع ماده 47   3-تفویض اختیار ( بخشنامه شماره 37397/12334/56 مورخ 11/10/79 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی)
 
بيشتر
^