پیوندها

حسابرسی نهادها و موسسات غیر دولتی
حسابرسی موسسات

عنوان کامل فرآیند

فرایند حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

موضوع فرآیند

رسیدگی به حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در اجرای تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور

 

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان- گروه نظارت مالی

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

تیمهای حسابرسی - 32400153

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

ندارد

مدارک و مستندات مورد نیاز

اسناد و گزارشات حسابداری

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

بيشتر
^