پیوندها

حسابرسی نهادها و موسسات غیر دولتی
حسابرسی موسسات
عنوان کامل فرآیند حسابرسی نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی
شرح خدمت در اجرای تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور اسناد هزینه مربوط به طرحهای عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی توسط حسابرسان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مورد رسیدگی قرار می گیرد و گزارش حسابرسی بر اساس رسیدگی های بعمل آمده صادر می گردد.
عنوان مرجع صادر کننده معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان – اداره نظارت مالی
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو تیم های حسابرسی : 32400153
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده  
فرم های مورد نیاز ندارد
مدارک و مستندات مورد نیاز اصل اسناد هزینه طرحهای عمرانی و ضمائم مربوطه، قراردادها، ضمانت نامه ها، پرینت حسابهای بانکی نهادهای عمومی غیر دولتی مورد نظر
فلوچارت خدمت ارائه شده دارد
میانگین زمان انجام خدمت 20 روز
قوانین و مقررات مورد عمل قانون محاسبات عمومی کشور 2- قوانین و مقررات مالی و محاسباتی 3- تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور
بيشتر
^