هیئت تعیین کارشناس رسمی

عنوان کامل فرآیند

تعیین کارشناس رسمی برای شرکت های دولتی

موضوع فرآیند

تعیین کارشناس رسمی

عنوان مرجع صادر کننده

اداره اموال و اوراق بهادار

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

خانم زهرا جاوید احمد آبادی– 32400157

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

دارد

مدارک و مستندات مورد نیاز

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

بيشتر
^