کمیسیون ماده 1 تبصره 69

عنوان کامل فرآیند

کمیسیون تبصره یک ماده 69قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

موضوع فرآیند

واگذاری بلا عوض اراضی

عنوان مرجع صادر کننده

معاون  – اداره اموال و اوراق بهادار

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

خانم زهرا جاوید احمد آبادی- 32400157

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

دارد

مدارک و مستندات مورد نیاز

تکمیل فرمهای 2و3- سند مالکیت- نقشه- موافقتنامه-  ارائه استعلامات مورد نیاز

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

بيشتر
^