اعتبارات تملک
اعتبارات تملک

عنوان کامل فرآیند

اعتبارات تملک- درخواست وجه

موضوع فرآیند

پر داخت اعتبارات دستگاههای اجرایی برابر موافقت نامه و تخصیص

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

خانم اله رسانی داخلی  241             9-05632400140

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

فرم جدید درخواست وجه اعتبارات تملک - فرم گزارش جذب اعتبارات تملک

مدارک و مستندات مورد نیاز

----

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

 

عنوان کامل فرآیند

اعتبارات تملک- تاییدیه خلاصه وجوه دریافتی

موضوع فرآیند

صدور تاییدیه خلاصه وجوه دریافتی به دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

خانم اله رسانی داخلی  241             9-05632400140

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

فرم تاییدیه خلاصه وجوه دریافتی   تاییدیه دریافتی اسناد خزانه اسلامی

مدارک و مستندات مورد نیاز

-----

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

 

عنوان کامل فرآیند

اعتبارات تملک- تاییدیه برگشت وجوه نقدی

موضوع فرآیند

صدور تاییدیه برگشت وجوه نقدی به دستگاههای اجرایی

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت نظارت مالی و  رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

      خانم اله رسانی داخلی  241             9-05632400140
 

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

فرم تاییدیه برگشت وجوه نقدی

مدارک و مستندات مورد نیاز

اعلامیه واریز وجه به حساب خزانه معین استان

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

بيشتر
^