اعتبارات هزینه ای
 

عنوان کامل فرآیند

اعتبارات هزینه ای- درخواست وجه

موضوع فرآیند

پر داخت اعتبارات دستگاههای اجرایی برابر موافقت نامه و تخصیص

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

آقای محمد امین مردانی شهری داخلی 234- 9- 05632400140

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

فرم جدید درخواست وجه اعتبارات هزینه ای

مدارک و مستندات مورد نیاز

----

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

 

عنوان کامل فرآیند

اعتبارات هزینه ای- تاییدیه خلاصه وجوه دریافتی

موضوع فرآیند

صدور تاییدیه خلاصه وجوه دریافتی به دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

آقای محمد امین مردانی شهری داخلی 234- 9- 05632400140

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

فرم تاییدیه خلاصه وجوه دریافتی

مدارک و مستندات مورد نیاز

-----

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

 

عنوان کامل فرآیند

اعتبارات هزینه ای- تاییدیه برگشت وجوه نقدی

موضوع فرآیند

صدور تاییدیه برگشت وجوه نقدی به دستگاههای اجرایی

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت نظارت مالی و  رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

  آقای محمد امین مردانی شهری داخلی 234- 9- 05632400140           

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

فرم تاییدیه برگشت وجوه نقدی

مدارک و مستندات مورد نیاز

اعلامیه واریز وجه به حساب خزانه معین استان

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

بيشتر
^