مدیر کل امور اقتصادی و دارائی
عیسی جعفری گیو
  • عیسی جعفری گیو مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی- مدیر دفتر مهدی سلیم
بيشتر
^