عنوان کامل فرآیند

اموال غیر منقول رسیدگی به اموال غیر منقول- ارسال اسناد مالکیت به خزانه

موضوع فرآیند

رسیدگی و نظارت بر اموال غیر منقول کلیه دستگاههای دولتی استان

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان اداره اموال و اوراق بهادار

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

آقای هادی نمازیان  تلفن:6-32400140 داخلی 261

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

فرمهای مربوط به ثبت اطلاعات اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی

مدارک و مستندات مورد نیاز

----

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

 

عنوان کامل فرآیند

اموال غیر منقول رسیدگی به اموال غیر منقول- درخواست اسناد مالکیت جهت اصلاح نام ، تغییر بهره بردارو...

موضوع فرآیند

رسیدگی و نظارت بر اموال غیر منقول کلیه دستگاههای دولتی استان

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت نظارت مالی و  اداره اموال و اوراق بهادار

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

آقای هادی نمازیان تلفن:6-32400140

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

----

مدارک و مستندات مورد نیاز

----

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

 


                            

                                                                                                                            بخشنامه های غیر منقول

                              


 

^