اموال منقول

 

عنوان کامل فرآیند

اموال منقولرسیدگی به اموال دولتی

موضوع فرآیند

رسیدگی به صورتحسابهای دستی ولوح فشرده اموال دولتی هر 6 ماه یکبار

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان اداره اموال و اوراق بهادار

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

آقای هادی نمازیان تلفن:6-32400140 داخلی 261

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

فرمهای صورت برداری اموال

مدارک و مستندات مورد نیاز

فرمهای 21 گانه اموال یا لوح فشرده

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

 

عنوان کامل فرآیند

اموال منقولصدور مجوز اموال دولتی

موضوع فرآیند

صدور مجوز فروش، حذف و یا انتقال اموال دولتی دستگاههای اجرایی

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه  اداره اموال و اوراق بهادار

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

آقای هادی نمازیان تلفن:6-32400140 داخلی 261

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

----

مدارک و مستندات مورد نیاز

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

  

^