رئیس اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی
محمد مراد قلی
بيشتر
^