رئیس اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی
محمد حسین شیخ زاده
بيشتر
^