معاون توسعه مدیریت و منابع
میثم حاجی پور
  • میثم حاجی پور معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی
بيشتر
^