افتتاح حساب
افتتاح حساب
عنوان کامل فرآیند
 
افتتاح حساب- افتتاح حساب
موضوع فرآیند افتتاح حساب دولتی جهت دستگاههای اجرایی استان
عنوان مرجع صادر کننده معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو خانم مهرانی  داخلی 235 -  9-05632400140
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده ----
فرم های مورد نیاز
فرم تایید نمونه امضا - فرم افتتاح حساب


مدارک و مستندات مورد نیاز درخواست افتتاح حساب از دستگاه اجرایی با امضاء ذیحساب
فلوچارت خدمت ارائه شده دارد
میانگین زمان انجام خدمت در فلوچارت خدمت درج گردیده است
عنوان کامل فرآیند افتتاح حساب- انسداد حساب
موضوع فرآیند مسدود نمودن حسابهای دولتی غیر قابل استفاده ادارات استان
عنوان مرجع صادر کننده معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو خانم مهرانی داخلی 235-   9-05632400140
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده ----
فرم های مورد نیاز ----
مدارک و مستندات مورد نیاز درخواست انسداد حساب از دستگاه اجرایی با امضاء ذیحساب
فلوچارت خدمت ارائه شده دارد
میانگین زمان انجام خدمت در فلوچارت خدمت درج گردیده است
عنوان کامل فرآیند افتتاح حساب- تغییر نمونه امضاء
موضوع فرآیند تغییر نمونه امضاء حساب ادارات به دلیل انتصاب مدیر کل و ذیحساب جدید
عنوان مرجع صادر کننده معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان-اداره خزانه
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو خانم مهرانی داخلی 235 -  9-05632400140
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده ----
فرم های مورد نیاز ----
مدارک و مستندات مورد نیاز درخواست تغییر نمونه امضاء دستگاه اجرایی با امضاء ذیحساب
فلوچارت خدمت ارائه شده دارد
میانگین زمان انجام خدمت در فلوچارت خدمت درج گردیده است
 

 
^