Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زيرپورتال خراسان جنوبیزيرپورتال خراسان جنوبی
Collapse صفحه نخستصفحه نخست
نقشه سایت
Expand واحدهای ستادیواحدهای ستادی
Collapse معرفی سازمانمعرفی سازمان
تاریخچه
اهداف و وظایف
نمودار سازمانی
Collapse مسئولان سازمانمسئولان سازمان
رئیس سازمان
Collapse ارتباطات و اطلاع رسانیارتباطات و اطلاع رسانی
Expand اطلاع رسانیاطلاع رسانی
نشانی و تلفن مدیران
فرم ملاقات کارکنان با ریاست
Collapse سیمای اقتصادی استانسیمای اقتصادی استان
قابلیت های اقتصادی
معرفی استان خراسان جنوبی از منظر شاخص های اقتصادی
Collapse مرکز خدمات سرمایه گذاریمرکز خدمات سرمایه گذاری
فرمهای سرمایه گذاری خارجی
مقررات مربوط به سرمایه گذاری
فرم شکوائیه سرمایه گذاری
هدفمند کردن یارانه ها
پرسش و پاسخ در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها
Collapse ارتباط مردمیارتباط مردمی
Expand سیستم ارتباط مردمی با رئیس سازمانسیستم ارتباط مردمی با رئیس سازمان
Expand درخواست ملاقات با رئیس سازماندرخواست ملاقات با رئیس سازمان
Expand درخواست ملاقات با رئیس سازماندرخواست ملاقات با رئیس سازمان
Collapse تکریم ارباب رجوعتکریم ارباب رجوع
برنامه ها
عملکرد
راهنمای ارباب رجوع
فرم شکایات یا درخواست مردمی
اطلاع رسانی شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان
سایتهای وزارتخانه
سایر پیوندها
Collapse تماس با ماتماس با ما
صفحه دریافت پیام
Expand مناقصه و مزایدهمناقصه و مزایده
تالار گفتمان
صفحه جدید
Collapse پیشنهادات پیشنهادات
آئین نامه های نظام پیشنهادات
فرم ارائه پیشنهاد
ارسال و پیگیری پیشنهاد
اخبار و اطلاعیه ها
Collapse تمرکزو تلفیق تمرکزو تلفیق
فرآیند حسابرسی صورتحسابهای الکترونیکی دستگاههای اجرایی
استانداردهای حسابداری بخش عمومی (مصوب)
نظام حسابداری
مفاهیم نظری گزارشگری مالی
بدهیها و مطالبات
Collapse قسمت خزانهقسمت خزانه
حقوق ومزایا
درآمدها
سپرده
افتتاح حساب
Expand اعتبارات اعتبارات
فرم های تائیدیه منابع و مصارف جدید
Collapse فرم های اداره اموالفرم های اداره اموال
خودروها
اموال غیر منقول
اموال منقول
اوراق بهادار
هیئت تعیین کارشناس رسمی
کمیسیون تبصره یک ماده 69
ویژه قوانین ومقررات
Collapse امور اداری امور اداری
آموزش
امور رفاه کارکنان
ضوابط اجرایی داخلی سازمان
قوانین/ بخشنامه ها
Expand کمیته های فرهنگیکمیته های فرهنگی
Collapse هسته پژوهشی هسته پژوهشی
آئین نامه ها
اولویت های پژوهشی
اولویت های پژوهشی واحدهای تابعه
Expand فرم ارائه طرح پژوهشی فرم ارائه طرح پژوهشی
Collapse معاونین سازمانمعاونین سازمان
معاون نظارت مالی ورئیس خزانه معین
معاون اقتصادی اداره کل
معاون توسعه مدیریت و منابع
Collapse مسئولا سازمان های وابستهمسئولا سازمان های وابسته
مدیر کل امور مالیاتی استان
مدیر کل گمرکات
رئیس اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی
مدیر منطقه ای بورس استان
Collapse مسئول استانی بانک هامسئول استانی بانک ها
مدیریت بانک کشاورزی
مدیریت بانک رفاه
مدیریت بانک تجارت
بانک سپه
بانك ملت
بانك مسكن
مدیریت بانک صادرات
مدیریت بانک ملی
Collapse مدیران بیمه هامدیران بیمه ها
بیمه البرزبیرجند
بیمه آسیا
بیمه دانا
بیمه ایران
Collapse نظارت مالینظارت مالی
آخرین انتصابات ذیحسابان و معاونین ذیحساب
حسابرسی نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی
کمیسیون دیون بلامحل
تقسیط بدهی بدهکاران
نظارت مالی بر عملکرد ذیحسابان از طریق انتصاب یا جابجایی ذیحسابان و رسیدگی و تائید گزارش تحویل و تحول آنان
رسیدگی به گزارش ماده 91 قانون محاسیات عمومی کشور
Collapse سند راهبردی اداره کل سند راهبردی اداره کل
مقدمه سند راهبردی
پیام وزیر محترم اقتصاد دارایی
سند اقدامات اداره کل
اولویت های سند راهبردی
سند اهداف معاونت اقتصادی
سند اهداف معاونت نظارت مالی
سند اهداف معاونت توسعه و مدیریت
نظام پیشنهادات راهبردی
سند راهبردی ادار کل
راهنمای ارباب رجوع
صفحه جدید_کانورت 95_خراسان جنوبی
آر.اس.اس
Collapse پرسش های متداولپرسش های متداول
بیانیه توافق سطح خدمت
Collapse مرکز خدمات سرمایه گذاری استانمرکز خدمات سرمایه گذاری استان
پنجره واحد سرمایه گذاری استان
فرم های الکترونیک
شناسنامه خدمات دستگاه
زمان های خروج از دسترس در تارنما
Collapse ارتباط با حراستارتباط با حراست
Expand گزارش مردمیگزارش مردمی
Expand انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
Expand ارتباط با حراستارتباط با حراست
پدافند غیر عامل
^