متون عمومي

عنوان کامل فرآیند

وصول صورتحساب دستگاههای اجرایی استان

موضوع فرآیند

وصول صورتحساب دستگاههای اجرایی ورسیدگی و رفع واخواهی و ارسال آن و تهیه گزارش عملکرد بودجه استان

عنوان مرجع صادر کننده

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان- گروه تمرکز و تلفیق حسابها

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

آقای برادران رئیس گروه  تلفیق حسابها و امور بدهی ها- تلفن 32400156
 
حسابرسان خانمها : امیاری،کریم زاده ، ثابت رای ، اتش پنجه ، شاه رمضانی و آماده
آقایان :بارانی ، عباسی ، صبوری نسب 64-32400140

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

فرم های مورد نیاز

1-فرمهای عملکرد اعتبارات هزینه ای
 2-فرمهای عملکرد اعتبارات تملک

مدارک و مستندات مورد نیاز

دارد

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است 

عنوان کامل فرآیند

رسیدگی  الکترونیکی صورتحسابهای ماهانه و نهایی دستگاههای اجرایی استان از طریق سامانه سناما

موضوع فرآیند

رسیدگی الکترونیکی صورتحساب های ماهانه  و نهایی دستگاههای اجرایی و رفع واخواهی

عنوان مرجع صادر کننده

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان- اداره تلفیق حسابها و امور بدهی ها

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

  آقای برادران رئیس اداره تلفیق حسابها و امور بدهی ها- 32400156حسابرسان :خانمها: امیاری ، کریم زاده ، ثابت رای، شاه رمضانی ، آتش پنجه و آماده  آقایان :بارانی، عباسی، صبوری نسب   14632400140       

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

-----

مدارک و مستندات مورد نیاز

دارد

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است


 


 

بيشتر
^