پیوندها

متون عمومي

عنوان کامل فرآیند

وصول صورتحساب دستگاههای اجرایی استان

موضوع فرآیند

وصول صورتحساب دستگاههای اجرایی ورسیدگی و رفع واخواهی و ارسال آن و تهیه گزارش عملکرد بودجه استان

عنوان مرجع صادر کننده

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان- گروه تمرکز و تلفیق حسابها

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

خانم حسینی نسب رئیس گروه  تمرکز و تلفیق حسابها- تلفن 32400156
 حسابرسان خانمها : میرزایی،امیاری،کریم زاده
آقایان :مردانی ، عباسی ، آبشناس6-32400140

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

1-فرمهای عملکرد اعتبارات هزینه ای
 2-فرمهای عملکرد اعتبارات تملک

مدارک و مستندات مورد نیاز

دارد

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است
عنوان کامل فرآیند

وصول الکترونیکی صورتحسابهای ماهانه دستگاههای اجرایی استان از طریق سامانه سناما

موضوع فرآیند

وصول الکترونیکی صورتحساب های ماهانه دستگاههای اجرایی و رسیدگی و رفع واخواهی

عنوان مرجع صادر کننده

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان- اداره هماهنگی و تلفیق حسابها

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

آقای کیوانی رئیس اداره هماهنگی و تلفیق حسابها- 32400156 ،حسابرسان :خانمها:میرزائی ،امیاری و کریم زاده، شاه رمضانی    آقایان :آبشناس، عباسی، برادران  146 -  32400140      

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

-----

مدارک و مستندات مورد نیاز

دارد

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است
عنوان کامل فرآیند

وصول الکترونیکی صورتحسابهای نهایی دستگاههای اجرایی استان از طریق سامانه سناما

موضوع فرآیند

وصول الکترونیکی صورتحساب های نهایی دستگاههای اجرایی و رسیدگی ، رفع واخواهی و تهیه گزارش صورتحساب عملکرد بودجه استان

عنوان مرجع صادر کننده

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان- اداره هماهنگی و تلفیق حسابها

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

آقای کیوانی رئیس اداره هماهنگی و تلفیق حسابها- 32400156  حسابرسان :خانمها:میرزائی ،امیاری و کریم زاده، شاه رمضانی    آقایان :آبشناس، عباسی، برادران  146 -  32400140      

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

فرمهای عملکرد

مدارک و مستندات مورد نیاز

دارد

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده استبيشتر
^