حقوق و مزایا

عنوان کامل فرآیند

حقوق کارکنان رسمی و پیمانی

موضوع فرآیند

پرداخت درخواست وجه حقوق پرسنل رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی و پرداخت به موقع کسورات قانونی

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان- اداره خزانه

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

خانم اکبری  داخلی 238 - 9-05632400140

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

فرم جدید درخواست وجه حقوق و مزایا - تاییدیه عملکرد اعتبارات ردیف 550000 حقوق ( جدید )

مدارک و مستندات مورد نیاز

فایل TXT فایل acces-لیست حقوق پرسنل رسمی و پیمانی ذیحسابی

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

 

بيشتر
^