اوراق بهادار

عنوان کامل فرآیند

توزیع اوراق ثبتی و تمبر مورد نیاز دستگاه های اجرائی

موضوع فرآیند

توزیع اوراق بهادار

عنوان مرجع صادر کننده

اداره اموال و اوراق بهادار

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

خانم قدسیه نجات– 6- 32400140 داخلی 294

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

فرم درخواست اوراق بهادار- فرمهای صورت وضعیت اوراق بهادار

مدارک و مستندات مورد نیاز

----

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

 

فرمهای مورد نیاز عاملین ذیحساب

 

^