يکشنبه, 17 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۷:۳۱:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ 
  • کد خبر : ۱۹۰۶۱۲
آگهی مزایده خودرو

اداره کل اموراقتصادی ودارایی خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد صورتجلسه 980043مورخ15/10/1398کمیسیون ماده(2)لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های زائد و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir با شماره فراخوان 1098000172000001 نسبت به فروش یک دستگاه خودرو قابل شماره گذاری با مشخصات ذیل اقدام نماید.

ردیف

نوع خودرو

مدل

شماره انتظامی

مبلغ تضمین شرکت در مزایده ریال

1

سواری پژو405

1383

12-427-الف12

30,000,000  ریال

1-نشانی بازدید از خودرو ومحل تحویل فیش سپرده

بیرجند-بلوار صنعت ومعدن-سایت اداری-اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان

2-مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از تاریخ انتشار تا تاریخ 19/11/1398می باشد.

3-تاریخ تسلیم پیشنهادات:پیشنهاد دهندگان علاوه بر بارگذاری پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می بایست پیشنهاد خود را در پاکات دربسته تا پایان وقت اداری 19/11/1398 به اداره کل امور اقتصادی ودارایی تحویل نمایند.

4-تاریخ بازگشایی پاکات وتعیین برنده :کمیسیون بررسی پیشنهادات راس ساعت09:00روز یک شنبه مورخ 20/11/1398درمحل اداره کل تشکیل خواهد شد.

5-مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت مقطوع و نقدی به حساب 4080001607955294 به نام اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی وایز شود. مبلغ مربوط به سپرده بابت خودرو و به نام پیشنهاد دهنده قیمت واریز شود و مبالغ واریزی پس از تعیین برنده وپس از طی مراحل قانونی آزاد خواهد شد.

6-شرکت کارمندان دولت در مزایده خودروها بلامانع می باشد.

7-تمامی مراحل مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و پیشنهاد دهندگان علاوه بر بارگذاری پیشنهادات خود در سامانه فوق می بایست پاکات را به صورت فیزیکی نیز تحویل حراست اداره کل نمایند.

8-هزینه آگهی، کارشناسی خودرو و سایر هزینه های نقل و انتقال مورد معامله به طور مجزا به مبلغ فروش اضافه خواهد شد.

ضمنا برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت اداره کل به نشانی http://kj.mefa.gov.ir مراجعه ویا شماره 09157201578 تماس حاصل فرمایند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0