نشانی و تلفن مدیران
 
ردیف
سمت
تلفن مستقیم
داخلی
فکس
1
مدیر کل
32400161
276
32400160
2
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان
32400150
246
32400151
3
معاون توسعه مدیریت و منابع
32400159
279
32400169
4
حراست
32400164
280
32400165
5
روابط عمومی
32400167
295-260
-
6
ذیحسابی
32400166
272
---
7
اداره امور اداری و تدارکات
32400158
248
-
8
 اداره اموال و اوراق بهادار

400157

264
-
9
قسمت خزانه  
32400152
232 
---
10
ستاد رسیدگی به نامه های مردمی
2236816
---
---
11
گروه  تمرکز وتلفیق حسابها
32400156
283
 ---
12
گروه نظارت مالی
32400153
255
-
 
13
سرپرست گروه مطالعات اقتصادی
سرپرست گروه سرمایه گذاری
  
32236864
32214233
  ---
-
14

 
تلفنخانه اداره کل
9-32400140
200 
---
 
کد بیرجند:056
 
نشانی اداره کل:خراسان جنوبی – بیرجند-بلوار صنعت ومعدن سایت اداری .  
نشانی خزانه معین استان: خراسان جنوبی – بیرجند-سایت اداری .
^