مطالبات و بدهیها
عنوان کامل فرآیند رسیدگی به گزارش بدهیها و مطالبات دستگاههای اجرایی استان
موضوع فرآیند وصول و رسیدگی گزارش بدهیها و مطالبات دستگاههای اجرایی استان و ارسال گزارش بدهیها و مطالبات استان به اداره کل بدهیها و تعهدات عمومی دولت
عنوان مرجع صادر کننده معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان- اداره تلفیق حسابها و امور بدهیها
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو آقای محمد برادران رئیس اداره تلفیق حسابها و امور بدهیها32400156
حسابرسان آقای  بارانی و خانم آماده 146 - 32400140   
داخلی 258 و259   

 
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده ----
فرم های مورد نیاز دارد         اصلاحیه فرم الف – الف-1 ( بدهیها ) و فرم ب- ب-1 ( مطالبات ) (اکسل و اصلاحیه ساختار جدیدD-D1-C-C1 )
مدارک و مستندات مورد نیاز 1-فرمهای تکمیل شده چهارگانه(  الف ، الف- 1مربوط به بدهیها) و( ب، ب-1 مربوط به مطالبات ) با امضاهای مجاز 2-  تراز آزمایشی در سه سطح کل ، معین ، تفضیلی 3- لوح فشرده حاوی اطلاعات فرمها در ساختار اکسل ابلاغی طی نامه  نامه شماره 135960/57مورخ 20/7/1394 مدیر کل محترم بدهیها و تعهدات عمومی دولت
فلوچارت خدمت ارائه شده دارد
میانگین زمان انجام خدمت در فلوچارت خدمت درج گردیده است
بدهیها و مطالبات دولت


*
بخشنامه به کلیه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ( شهرداریها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ) به همراه فرمهای نحوه ارائه صورت ریز بدهی ها و تعهدات شهرداریها ، موسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... 

* آئین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت 2 کلیک کنید.
* اضافه شدن فرم های بدهی ها و مطالبات به فهرست مدارک صورتحسابهای ماهانه و نهایی کلیک کنید.
*بخشنامه خزانه داریکل کشور در خصوص شرکت های دولتی برای گزارش بدهیها و مطالبات کلیک کنید.
* بخشنامه وزیر اقتصاد در خصوص اخذ تأئیدیه از سازمان حسابرسی برای گزارش سالانه بدهیها کلیک کنید.
* پیوست بخشنامه 57-7207 کلیک کنید.
* نامه مدیر کل بدهیها و تعهدات عمومی دولت در خصوص چک لیست کنترلی گزارش بدهیها و مطالبات کلیک کنید.
* آموزش نحوه ورود اطلاعات بدهیها و مطالبات از سامانه سماد کلیک کنید.

12-  اکسل فرم نهایی الف و ب و پی دی اف فرم نهایی الف و ب
11-
فرم های اکسل با ساختار جدید برای لوح فشرده فرم الف D-SBT - فرم الف 1 D1 - SBT - فرم ب C- SBT - فرم ب 1 C1- SBT
10-
نامه شماره 57/235960مورخ 1394/07/20 مدیر کل محترم مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت فرم الف در خصوص چارچوبساختار لازم برای درج اطلاعات فرم ها در فایل اکسل برای باز خوانی توسط شناسه مربوطه کلیک کنید
9-
نامه مشترک شماره 57/123688 مورخ 1394/07/04مدیر کل محترم هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری و مدیر کل محترم مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت در خصوص افزایش دامنه شناسایی بدهیها کلیک کنید.
8- 
بخشنامه شماره 57/119360 مورخ 1394/06/28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه داریکل کشور در خصوص اخذ تائیدیه از سازمان حسابرسی برای گزارشهای نهایی بدهیها و مطالبات توسط دستگاههای اجرایی کلیک کنید.
7- 
راهنمای تکمیل فرم های چهار گانه بدهیها و مطالبات (  الف- الف1 - ب - ب 1 ) کلیک کنید.
6-
بخشنامه شماره 57/106748 مورخ 1394/06/10 معاون محترم نظارت مالی و خزانه داریکل کشور در خصوص راهنمای تکمیل فرمهای بدهیها و مطالبات کلیک کنید.
5-
فرم های اکسل جهت استفاده از گزارش بدهیها و مطالبات به صورت ارسال کاغذی کلیک کنید.
4- 
جدول شماره ( 2 )  چارچوب طبقه بندی اشخاص کلیک کنید.
3-
جدول شماره ( 1 ) چارچوب طبقه بندی حساب تفصیلی اشخاص کلیک کنید.
2-
بخشنامه شماره 57/90058 مورخ 1394/05/19 معاون محترم نظارت مالی و خزانه داریکل کشور در خصوص تهیه جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی و بروز رسانی آن کلیک کنید.
1-
آئین نامه اجرایی ماده ( 1 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور تصویبنامه به شماره 5223 ت/61240 موخ 1394/05/17 هیات محترم وزیران کلیک کنید.
 
بيشتر
^