شناسنامه خدمات اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی
( برای دریافت شناسنامه مربوط به هر خدمت بر روی آن کلیک کنید)
 

ردیف

  نام خدمت

  کد خدمت

 ۱

حسابرسی نهادهای عمومی غیر دولتی

 ۱۰۰۱۱۱۴۵۰۰۰

۲

 نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاه های اجرایی

 ۱۰۰۱۱۱۵۸۰۰۰

۳

 صدور انواع مجوز های مرتبط با خودروهای دستگاه های دولتی

 ۱۰۰۱۱۱۵۷۰۰۰

1-3

 صدور مجور شماره گذاری خودروهای خریداری شده

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۰

2-3

 صدور مجور تغییر مالکیت خودروهای دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۱

3-3

 صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط شده دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۲

4-3

 صدور مجوز کمیسیون خرید،فروش و انتقال خودورهای دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۳

5-3

 صدور سند فروش خودروهای دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۴

6-3

 صدور مجوز تعویض پلاک ودروهای دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۵

۴

 صدور انواع گواهی های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاه های اجرایی

 ۱۰۰۱۱۱۳۰۰۰۰

1-4

 صدور گواهی تک برگی نمودن اسناد مالکیت اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی(اجرای ماده ۲۷ ضوابط اجرایی بودجه ۹۳)

 ۱۰۰۱۱۱۳۰۱۰۰

2-4

 صدور گواهی اصلاح و یا صدور سند مالکیت املاک و اراضی دستگاه های اجرایی (اجرای بند د ماده ۲۶ آئین نامه اموال دولتی)

 ۱۰۰۱۱۱۳۰۱۰۱

3-4

 صدور گ.اهی المثنی برای اسناد مالکین مفقوده دستگاه های اجرایی (اجرای تبصره ۴ ماده ۱۲۰ قانون اصلاحی قانون ثبتی)

 ۱۰۰۱۱۱۳۰۱۰۲

۵

 صدور سفارش چاپ و توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله

 ۱۰۰۱۱۱۳۲۰۰۰

۶

 رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل

 ۱۰۰۱۱۱۴۷۰۰۰

۷

 بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاه های اجرایی

 ۱۰۰۱۱۱۴۴۰۰۰

۸

 مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ آن

 ۱۰۰۱۱۱۴۰۰۰۰

۹

 تعیین تکلیف علی الحساب و پیش پرداخت های سنواتی فاقد (و یا ناقص) اسناد و مدارک

 ۱۰۰۱۱۱۵۴۰۰۰

۱۰

 تدوین استاندارها، دستورالعمل ها و رویه های حسابداری بخش عمومی و پاسخگویی به استعلامات

 ۱۰۰۱۱۱۴۱۰۰۰

۱۱

 تهیه صورتحساب عملکرد بودجه ای سالانه کل کشور و اصلاحیه آن

 ۱۰۰۱۱۱۵۳۰۰۰

۱۲

پرداخت حقوق کارکنان دولت

۱۰۰۱۱۱۳۹۰۰۰

۱۳

پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

۱۰۰۱۱۱۳۸۰۰۰

۱۴

پرداخت اعتبارات هزینه ای(سایر)

۱۰۰۱۱۱۵۶۰۰۰

۱۵

دریافت و پرداخت سپرده دستکاههای احرایی

۱۰۰۱۱۱۴۶۰۰۰

۱۶

اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد

۱۰۰۱۱۱۵۵۰۰۰

۱۷

دریافت درآمد اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی

۱۰۰۱۱۱۳۷۰۰۰

۱۸

استرداد وجوه اشتباه واریزی

۱۰۰۱۱۱۴۹۰۰۰

۱۹

بازرسی

۱۰۰۱۱۱۳۳۰۰۰

۲۰

تسهیل و ساماندهی فرآیند صدور مجوز کسب و کار

۱۰۰۱۱۱۴۳۰۰۰

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^