متون عمومي

نظام پیشنهادات

باسمه تعالی

فراخوان جلب پیشنهاد در زمینه محتوای سند راهبردی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی.


حسب دستور مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی،مبنی بر جلب مشارکت کارکنان در جهت تحقق اهداف و اقدامات راهبردی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ، از کلیه همکاران محترم دعوت به عمل می آید تا نسبت به ارائه پیشنهادهای عملی و سازنده در خصوص محتوی ، نحوه اجرای بهینه و ایجاد زمینه اجرایی« سند راهبردی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی » اقدام نمایند.

جذب پیشنهاد همکاران از طریق سامانه پذیرش و بررسی پیشنهادها که در سیستم یکپارچه مدیریت منابع انسانی (داشبورد) فعال و در دسترس کلیه کارکنان قرار گرفته است صورت خواهد پذیرفت.

محتوای سند راهبردی در پورتال این اداره کل (kj.mefa.ir ) قابل دستیابی است.

شایان ذکر است به پیشنهاد برتر تقدیر نامه و جوایز نفیسی از سوی مدیر کل محترم اهداء خواهد شد.

درخصوص سند راهبردی شماره 32400168 آماده پاسخگویی می باشد.

پست الکترونیکی جهت ارسال پیشنهادات ( ویژه افراد خارج از اداره کل khorasan-j@mefa.gov.ir

 

دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی

مقدمه


دستیابی وزارت امور اقتصادی و دارایی به یک (سند راهبردی فراگیر)  بی تردید یکی از آرزوهای دیرینه این مجموعه بزرگ بوده است.  سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکردی کلان، آینده نگر و معطوف به عمل، تنظیم شده است. 

                                                                                                                              

 

از مهمترین ویژگیهای اسناد راهبردی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 

1- منتهی شدن به اهداف کمی قابل اندازه گیری

2- مشخص بودن سهم هر مرکز مسوولیت (معاونتها و زیرمجموعه ها)

3- تعیین اقدامات عملی زمان بندی شده

4- مشارکت تمام مراکز مسوولیت

 

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از تدوین مأموریت خود با توجه به شرایط اقتصادی کشور 7 اولویت راهبردی را تعریف نموده است :


1- افزایش
توان ثروت آفرینی کشور

2- تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی

3- افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی- اداری

4- ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی

5- افزایش مشارکت در سیاست گذاری و قانون گذاری

6- افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی

7- توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی

 

 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز همگام با مجموعه وزارت اقتصادی و دارایی و پیرو جلساتی که در محل وزارتخانه با حضور جناب آقای دکتر رضوی مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری ؛ جناب آقای لشکر بلوکی مشاور محترم وزیر و همراهی و همفکری مدیران کل مناطق شش گانه کشور در آبان ماه 1393 تشکیل گردید ، بر اساس دستورالعملهای مشخص ، اقدام به تدوین و تنظیم برش استانی سند راهبردی اداره کل  نموده است .

این سند مشتمل بر اهداف و اقدامات راهبردی قابل پیش بینی و تعریف شده می باشد که محوریت اصلی آن را  اولویتهای راهبردی تشکیل داده و برای هر اولویت یک یا چند هدف کمی قابل اندازه گیری ، تعریف شده و برای رسیدن به هر هدف نیز اقدامات راهبردی و مشخص تعریف شده است .

از خصوصیات این سند این است که برای دوره زمانی 1394 الی 1397 تعریف گردیده و هر هدف و هر اقدام ، ضریب اهمیت ، وزن و مقدار مشخصی دارند و طی دوره های زمانی شش ماهه و سه ماهه از سند راهبردی و اقدامات مربوطه به منظور بررسی تحقق اهداف آن ، پایش صورت خواهد گرفت .

به منظور سهولت و دسترسی آسان و پیگیری و رصد و پایش سند در کل مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی ، و همچنین تحقق اهداف دولت الکترونیک سامانه سما تعریف شده است .

سامانه مدیریت استراتژیک (سما) شامل شبکه ای از افراد کلیدی، نهادها، کارگروهها،  کمیسیونها نظام نامه ها و سیستمهای اطلاعاتی پشتیبان فرآیند مدیریت استراتژیک در خانواده وزارت اموراقتصادی و دارایی می باشد.

سند راهبردی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در سه سطح معاونت نظارت مالی و اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع تعریف شده است که هر کدام از معاونتها نیز در حوزه های کاری مربوطه اهداف و اقدامات مربوطه را درج نموده اند .  

تعداد اولویتها : 7 اولویت

تعداد اهداف کمی راهبردی : 22 هدف راهبردی

تعداد اقدام راهبردی : 78 اقدام راهبردی

تعداد اقدامات راهبردی مستقل : 9 مورد

مجموع اقدامات راهبردی و راهبردی مستقل : 87 مورد

بيشتر
^