اعتبارات

عنوان کامل فرآیند

اعتبارات درخواست وجه

موضوع فرآیند

پرداخت اعتبارات دستگاههای اجرایی برابر موافقت نامه و تخصیص

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت هزینه و خزانه معین استان قسمت خزانه

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

خانم اله رسانی خانم نجات 9-05632400140

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

فرم جدید درخواست وجه اعتبارات

مدارک و مستندات مورد نیاز

-

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است


 

عنوان کامل فرآیند

اعتبارات- تاییدیه خلاصه وجوه دریافتی

موضوع فرآیند

صدور تاییدیه خلاصه وجوه دریافتی به دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت هزینه و خزانه معین استان- قسمت خزانه

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

خانم اله رسانیخانم نجات 9-05632400140

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

فرم تاییدیه خلاصه وجوه دریافتی

مدارک و مستندات مورد نیاز

----

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

 

عنوان کامل فرآیند

اعتبارات- تاییدیه برگشت وجوه نقدی

موضوع فرآیند

صدور تاییدیه برگشت وجوه نقدی به دستگاههای اجرایی

عنوان مرجع صادر کننده

معاونت هزینه و خزانه معین استان- قسمت خزانه

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو

خانم اله رسانی 9-05632400140

پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده

----

فرم های مورد نیاز

فرم تاییدیه برگشت وجوه نقدی

مدارک و مستندات مورد نیاز

اعلامیه واریز وجه به حساب خزانه معین استان

فلوچارت خدمت ارائه شده

دارد

میانگین زمان انجام خدمت

در فلوچارت خدمت درج گردیده است

بيشتر
^