سپرده
سپرده

عنوان کامل فرآیند
سپرده صدور تاییدیه سپرده
موضوع فرآیند
صدور تاییدیه سپرده به دستگاههای اجرایی
عنوان مرجع صادر کننده
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان –اداره خزانه
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو
خانم زهرا هراتی داخلی 236-  9 - 32400140
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده
----
فرم های مورد نیاز
مدارک و مستندات مورد نیاز
---
فلوچارت خدمت ارائه شده
میانگین زمان انجام خدمت
در فلوچارت خدمت درج گردیده است
عنوان کامل فرآیند
سپرده  پرداخت درخواست وجه یا استرداد سپرده
موضوع فرآیند
پرداخت درخواست وجه یا استرداد سپرده به دستگاه اجرایی  
عنوان مرجع صادر کننده
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان – اداره خزانه
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو
خانم زهرا هراتی داخلی 236-  9 - 32400140
پست الکترونیک واحد یا قسمت رسیدگی کننده
----
فرم های مورد نیاز
مدارک و مستندات مورد نیاز
----
فلوچارت خدمت ارائه شده
میانگین زمان انجام خدمت
در فلوچارت خدمت درج گردیده است
^